شهید صدرزاده

۴ آبان, ۱۳۹۵

متن وصیت‌نامه شهید مصطفی صدرزاده

برادارن و خواهران من! ماهواره و فرهنگ کثیف غرب، مقصدی به‌جز آتش دوزخ ندارد. از ما گفتن... ما که رفتیم...