اقامه عزا، امام سجاد، زین العابدین، شهادت، عزاداری، هیات متوسلین به امام حسن عسکری،

۳ آبان, ۱۳۹۵

اقامه عزای حضرت امام سجاد علیه السلام

اقامه عزای سیدالساجدین زین العابدین حضرت امام سجاد علیه السلام
۱۰ آبان, ۱۳۹۴

اقامه عزای امام سجاد علیه السلام

اقامه عزای حضرت زین العابدین، سید الساجدین امام سجاد علیه السلام برگزار میگردد.